1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

Konto Rady Rodziców

6 grudnia

Przypominamy numer konta bankowego Rady Rodziców

50 1020 2906 0000 1402 0014 0228

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

8 listopada

Zgodnie z Uchwałą Nr XCVII/2509/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków wysokość opłaty za świadczenia poza czasem 5 godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą godzinę.
Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz  rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” stawka za każdą godzinę wynosi 0,50 groszy.
Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa wyżej wynosi 0 zł.
Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  ponoszą jedynie opłatę za korzystnie przez dziecko z wyżywienia.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO do opłat za przedszkole:

25 1020 2892 0000 5802  0590 5361

Przypominamy, iż odpłatności z tytułu korzystania przez dzieci z miejskich placówek oświatowych są pobierane „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia. W praktyce oznacza to, iż opłata za miesiąc wrzesień będzie naliczana i pobierana w październiku. Wysokość należnych opłat będzie ustalana przez przedszkole do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. W tym terminie przedszkole informuje także o wysokości należnych opłat w formie listy z odpłatnością umieszczaną w holu przedszkola. Numery na liście (zmienione w stosunku do ubiegłego roku),  przypisane poszczególnym dzieciom będą obowiązywać przez cały rok szkolny 2017/2018.  Opłatę za przedszkole należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. Przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych.

 

Po uiszczeniu opłaty w każdym miesiącu należy dowód wpłaty dostarczyć do kancelarii przedszkola lub przesłać drogą mailową.

Rodzice dokonujący wpłaty w formie stałego zlecenia w banku lub przez Internet proszeni są o dokonywanie wpłat na poniższe konto:

MCOO Kraków , 31-831 Kraków ul. Fatimska 8

Samorządowe Przedszkole nr 177

os Kombatantów 13

31-630 Kraków

Prosimy o podawanie informacji za jakie dziecko (imię i nazwisko) dokonywana jest wpłata.

 

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2018/2019  wynosi 7,00 zł w tym:

  • 7,00 zł- 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
  • 5,25 zł- 2 posiłki (śniadanie, obiad lub obiad i podwieczorek)
  • 3,50 zł- (obiad)

1,75 zł- (śniadania lub podwieczorek)

Wicedyrektor Iwona Mildner

Przypomnienie

8 listopada

Kraków, 21 CZERWIEC 2018


Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci korzystających

z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach w Krakowie


1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 52 ust. 15 ww. ustawy - Dz.U. z 2017 poz. 2203).
Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków stanowiły świadczenia pieniężne będące przedmiotem stosunków cywilnoprawnych (z rodzicami/opiekunami prawnymi była zawierana umowa). Natomiast obecnie są to już świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podstaw do ich określania w umowach cywilnoprawnych zawieranych z rodzicami. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje w drodze uchwały rady gminy - w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu zorganem prowadzącym.
Na mocy ww. przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:
1) korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czas
pobytu dziecka, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę korzystania. Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,50 zł. Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0 zł. Opłat za korzystanie z przedszkola nie wnoszą rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu zorganizowanym w zakładzie opieki zdrowotnej.
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów
ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
Dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz liczby spożytych posiłków i przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu stosowny rachunek.
Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.
W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności oraz uregulowanie ewentualnych zaległości.
Urząd Miasta Krakowa WYDZIAŁ EDUKACJI tel. +48 12 616 52 00, fax +48 12 616 5201, ek.umk@um.krakow.pl 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18 www.krakow.pl