1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

Opłaty za czerwiec

2 lipca

LISTA SKLADNIKA                                30 Czerwiec 2019       Str 1

---+---+-----------------
  P| lp|Zapˆata  |Nadpˆata  |
                                           
---+---+-----------------
177|  1|   2.40|          |
177|  2| 197.00|          |
177|  3|  30.57|          |
177|  4|  60.00|          |
177|  5| 154.50|          |
177|  7|       |      0.34|
177|  8|  90.00|          |
177|  9|       |      6.00|
177| 10| 189.00|          |
177| 11| 118.50|          |
177| 12| 154.00|          |
177| 13|  98.00|          |
177| 14| 112.00|          |
177| 15|  93.80|          |
177| 16| 105.00|          |
177| 17|  91.00|          |
177| 18| 123.00|          |
177| 19|  42.50|          |
177| 20| 136.50|          |
177| 21| 127.00|          |
177| 22| 184.00|          |
177| 23| 196.00|          |
177| 24|  82.25|          |
177| 25|  83.75|          |
177| 27|  94.25|          |
177| 28|  94.25|          |
177| 29| 102.23|          |
177| 31|  00.00|          |
177| 32| 135.25|          |
177| 33| 103.00|          |
177| 34| 131.00|          |
177| 35| 156.00|          |
177| 36| 106.00|          |

                             30 Czerwiec 2019       Str 2

---+---+-------------------
  P| lp|Zapˆata |Nadpˆata   |
                                         
---+---+-------------------
177| 37| 186.69|          |
177| 38|  76.50|          |
177| 39|  35.00|          |
177| 40| 128.00|          |
177| 41| 126.00|          |
177| 42| 150.00|          |
177| 43|  84.00|          |
177| 44|  87.50|          |
177| 45| 164.00|          |
177| 46|       |      0.38|
177| 47| 105.00|          |
177| 48| 187.00|          |
177| 49| 140.00|          |
177| 50| 128.00|          |
177| 51|  84.00|          |
177| 52| 126.00|          |
177| 53| 170.00|          |
177| 54| 208.00|          |
177| 55|  25.00|          |
177| 56|       |     25.00|
177| 57| 133.00|          |
177| 58|  55.03|          |
177| 59| 165.00|          |
177| 60| 119.00|          |
177| 61| 159.00|          |
177| 62|  70.15|          |
177| 63| 174.00|          |
177| 64| 155.00|          |
177| 65| 150.00|          |
177| 66| 166.00|          |
177| 67| 163.00|          |
177| 68| 162.00|          |
177| 69|  91.00|          |

                               30 Czerwiec 2019       Str 3

---+---+-------------------
  P| lp| Zapˆata| Nadpˆata  |
                                          
---+---+-------------------
177| 70|  91.00|          |
177| 71| 186.00|          |
177| 72| 117.50|          |
177| 73|  87.00|          |
177| 74| 172.00|          |
177| 75| 258.50|          |
177| 76| 112.00|          |
177| 77| 164.00|          |
177| 78|  91.65|          |
177| 79|   1.75|          |
177| 80|       |    195.11|
177| 81| 121.00|          |
177| 82| 180.00|          |
177| 83|  91.00|          |
177| 84|  97.25|          |
177| 85| 112.00|          |
177| 86| 105.00|          |
177| 87| 112.00|          |
177| 88|  38.50|          |
177| 89| 126.00|          |
177| 90| 105.00|          |
177| 91| 123.00|          |
177| 92| 112.00|          |
177| 93| 142.00|          |
177| 94| 157.00|          |
177| 95|  78.75|          |
177| 96| 119.00|          |
177| 97| 171.00|          |
177| 98|   9.00|          |
177| 99|   4.00|          |
177|100| 126.00|          |
177|101|  79.00|          |
177|102| 179.00|          |

                              30 Czerwiec 2019       Str 4

---+---+-------------------
  P| lp| Zapˆata| Nadpˆata  |
                                          
---+---+-------------------
177|103| 145.00|          |
177|104| 113.00|          |
177|105|  48.31|          |
177|106| 126.00|          |
177|107| 154.00|          |
177|108|       |     45.00|
177|109|  84.00|          |
177|110| 135.00|          |
177|111| 158.00|          |
177|112|  74.97|          |
177|113| 193.00|          |
177|114| 197.00|          |
177|115| 126.00|          |
177|116| 180.00|          |
177|117|  77.00|          |
177|118| 126.00|          |
177|119| 193.00|          |
177|120| 164.00|          |
177|121|       |     83.00|
177|122| 191.00|          |
177|124| 132.12|          |
177|126| 174.00|          |
177|127| 166.00|          |
177|128|  54.00|          |
177|129| 165.00|          |
177|130|  97.25|          |
177|131| 150.00|          |
177|132|  81.00|          |
177|133|`102.50|          |
177|134| 145.00|          |
177|135| 178.00|          |
177|136|   9.00|          |
177|137| 182.00|          |

                            30 Czerwiec 2019       Str 5

---+---+-------------------
  P| lp| Zapˆata |Nadpˆata  |
                                          
---+---+-------------------
177|138|  126.00|         
177|139|  144.00|          |
177|140|   93.00|          |
177|141|        |    161.79|
177|142|  170.00|          |
177|143|  133.00|          |
177|144|  196.00|          |
177|145|   00.00|          |
177|146|   63.00|          |
177|147|  179.00|          |
177|148|   87.75|          |
177|149|  193.00|          |
 

Konto Rady Rodziców

6 grudnia

Przypominamy numer konta bankowego Rady Rodziców

50 1020 2906 0000 1402 0014 0228

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

8 listopada

Zgodnie z Uchwałą Nr XCVII/2509/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków wysokość opłaty za świadczenia poza czasem 5 godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą godzinę.
Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz  rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” stawka za każdą godzinę wynosi 0,50 groszy.
Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa wyżej wynosi 0 zł.
Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  ponoszą jedynie opłatę za korzystnie przez dziecko z wyżywienia.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO do opłat za przedszkole:

25 1020 2892 0000 5802  0590 5361

Przypominamy, iż odpłatności z tytułu korzystania przez dzieci z miejskich placówek oświatowych są pobierane „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia. W praktyce oznacza to, iż opłata za miesiąc wrzesień będzie naliczana i pobierana w październiku. Wysokość należnych opłat będzie ustalana przez przedszkole do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. W tym terminie przedszkole informuje także o wysokości należnych opłat w formie listy z odpłatnością umieszczaną w holu przedszkola. Numery na liście (zmienione w stosunku do ubiegłego roku),  przypisane poszczególnym dzieciom będą obowiązywać przez cały rok szkolny 2017/2018.  Opłatę za przedszkole należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. Przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych.

 

Po uiszczeniu opłaty w każdym miesiącu należy dowód wpłaty dostarczyć do kancelarii przedszkola lub przesłać drogą mailową.

Rodzice dokonujący wpłaty w formie stałego zlecenia w banku lub przez Internet proszeni są o dokonywanie wpłat na poniższe konto:

MCOO Kraków , 31-831 Kraków ul. Fatimska 8

Samorządowe Przedszkole nr 177

os Kombatantów 13

31-630 Kraków

Prosimy o podawanie informacji za jakie dziecko (imię i nazwisko) dokonywana jest wpłata.

 

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2018/2019  wynosi 7,00 zł w tym:

  • 7,00 zł- 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
  • 5,25 zł- 2 posiłki (śniadanie, obiad lub obiad i podwieczorek)
  • 3,50 zł- (obiad)

1,75 zł- (śniadania lub podwieczorek)

Wicedyrektor Iwona Mildner

Przypomnienie

8 listopada

Kraków, 21 CZERWIEC 2018


Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci korzystających

z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach w Krakowie


1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 52 ust. 15 ww. ustawy - Dz.U. z 2017 poz. 2203).
Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków stanowiły świadczenia pieniężne będące przedmiotem stosunków cywilnoprawnych (z rodzicami/opiekunami prawnymi była zawierana umowa). Natomiast obecnie są to już świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podstaw do ich określania w umowach cywilnoprawnych zawieranych z rodzicami. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje w drodze uchwały rady gminy - w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu zorganem prowadzącym.
Na mocy ww. przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:
1) korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czas
pobytu dziecka, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę korzystania. Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,50 zł. Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0 zł. Opłat za korzystanie z przedszkola nie wnoszą rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu zorganizowanym w zakładzie opieki zdrowotnej.
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów
ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
Dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz liczby spożytych posiłków i przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu stosowny rachunek.
Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.
W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności oraz uregulowanie ewentualnych zaległości.
Urząd Miasta Krakowa WYDZIAŁ EDUKACJI tel. +48 12 616 52 00, fax +48 12 616 5201, ek.umk@um.krakow.pl 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18 www.krakow.pl