1% dla przedszkolaka

KRS 0000052078
z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

Opłaty za marzec

31 marca

  P|  lp|    Zapłata  |    Nadpłata |                 Marzec 2020                  

---+---+------------------------------

177|  1|      34.60|              

177|  2|    113.00|               

177|  3|      83.20|               

177|  4|      11.80|               

177|  5|                 |        8.94

177|  7|      95.70|               

177|  8|      71.00|              

177|  9|      51.80|             

177| 10|     38.85|              

177| 11|     67.39|             

177| 12|     62.40|         

177| 14|     20.80|         

177| 15|     35.60|         

177| 16|   163.70|         

177| 17|   162.70|         

177| 18|     82.00|         

177| 19|     52.00|         

177| 20|     73.80|         

177| 21|     44.40|         

177| 22|     57.50|         

177| 24|     16.65|         

177| 25|     39.75|         

177| 26|     43.75|         

177| 27|     27.80|         

177| 30|     59.20|         

177| 31|     00.00|      

 

  

  P|  lp|  Zapłata    |    Nadpłata |                 Marzec 2020                  

---+---+------------------------------

177| 32|     99.60|         

177| 33|     51.05|         

177| 34|     12.40|         

177| 35|     10.40|         

177| 36|     62.59|         

177| 37|     71.70|         

177| 38|     71.70|                                              

177| 39|     51.80|        

177| 40|     63.80|         

177| 41|     92.20|         

177| 42|     27.20|         

177| 43|     66.80|         

177| 44|     43.72|         

177| 45|     27.60|        

177| 46|     31.00|         

177| 47|     59.20|         

177| 48|     90.60|         

177| 49|     83.20|         

177| 50|     83.20|         

177| 51|     19.65|         

177| 52|     52.00|         

177| 53|     61.40|         

177| 54|   105.60|         

177| 55|     36.60|         

177| 56|     83.00|         

177| 57|     62.40|         

177| 58|     66.60|         

177| 60|     29.60|         

  P| lp|  Zapłata    |    Nadpłata |                 Marzec 2020                  

---+---+------------------------------

177| 61|      48.00|         

177| 62|      52.40|         

177| 63|    105.60|         

177| 64|      83.20|         

177| 65|      66.40|         

177| 66|      32.90|        

177| 67|      24.20|         

177| 68|      37.00|         

177| 69|      57.00|         

177| 70|      26.20|         

177| 71|      83.20|          

177| 72|      83.20|                                              

177| 73|      22.20|         

177| 74|      71.20|         

177| 75|      22.20|         

177| 76|    102.60|         

177| 77|      38.85|         

177| 78|      27.70|         

177| 79|      53.00|         

177| 80|      52.00|          

177| 81|      74.80|         

177| 82|      18.80|         

177| 83|      92.00|         

177| 84|                |      0.30

177| 85|      44.60|         

177| 86|      59.20|         

177| 87|      87.20|         

177| 88|      38.00|         

  P| lp|      Zapłata  |    Nadpłata |                 Marzec 2020                  

---+---+------------------------------

177| 89|      82.00|         

177| 91|      23.80|         

177| 92|      52.00|          

177| 93|                 |     39.60

177| 94|      95.80|         

177| 95|      38.85|        

177| 96|      83.20|         

177| 98|      59.20|         

177| 99|      47.00|         

177|100|     37.00|         

177|101|     52.00|         

177|102|     70.80|          

177|103|   263.20|         

177|104|     25.20|         

177|106|     66.80|         

177|107|   110.00|         

177|108|     49.40|                                            

177|110|     17.80|         

177|111|     37.00|        

177|112|     16.65|         

177|113|     88.20|         

177|114|     81.20|         

177|115|   101.60|         

177|116|                 |      0.60

177|117|      84.20|         

177|118|      43.60|         

177|119|      93.60|         

177|120|      93.60|         

  P| lp|      Zapłata   |    Nadpłata |                 Marzec 2020                  

---+---+------------------------------

177|121|      72.40|         

177|122|      37.00|         

177|123|      18.12|         

177|124|        4.60|         

177|125|      86.20|         

177|126|      59.20|         

177|127|      68.40|         

177|128|      72.60|         

177|129|      83.20|         

177|130|      74.00|         

177|131|      57.00|         

177|132|      89.20|         

177|133|                  |      2.60

177|134|                  |      2.60

177|135|      59.20|         

177|136|    110.00|         

177|137|      39.60|         

177|138|      90.20|         

177|139|      31.00|         

177|140|      45.60|         

177|141|      98.00|         

177|142|    138.00|                                              

177|143|      62.40|         

177|144|      32.20|          

177|145|      87.20|         

177|146|      78.80|         

177|147|      29.60|         

177|148|      50.90|         

 

nowe

23 grudnia

PROCEDURA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ OPŁAT ZA WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

18 września

  1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (MCOO) jest zobowiązane do informowania dyrektorów jednostek oświatowych o występujących zadłużeniach
    w kierowanych przez nich przedszkolach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za wyżywienie przynajmniej raz w miesiącu do 5 dnia każdego miesiąca. 
  1. W przypadku zalegania przez zobowiązanego z opłatą dyrektor podejmuje działania informacyjne wobec dłużnika celem dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku (działania te mogą polegać na bezpośrednim powiadomieniu go o zaległości, wysłaniu wiadomości tekstowej- sms, e-maila, faksu).
Dyrektor prowadzi rejestr czynności podjętych wobec zobowiązanego.
Informując zobowiązanego o zaległości w szczególności należy podać termin do którego należy dokonać wpłaty (nie dłużej niż 21 dni) oraz pouczyć, iż brak uregulowania zaległości w wyznaczonym terminie skutkować będzie wysłaniem upomnienia, a następnie wszczęciem egzekucji administracyjnej. Należy poinformować zobowiązanego , że upomnienie, jak i poprowadzenie postępowania egzekucyjnego wiąże się z dodatkowymi kosztami obciążającymi zobowiązanego. Dyrektor po upływie określonego wyżej terminu po uzyskaniu informacji z MCOO czy opłata została uiszczona podejmuje odpowiednie kroki.
 
  1. Jeżeli zobowiązany nie dokona wpłaty zaległości w określonym terminie dyrektor jest zobowiązany do przesłania zobowiązanemu upomnienia listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Do uznania upomnienia za prawidłowo doręczone wystarczające jest, kiedy wierzyciel otrzyma zwrotne potwierdzenie odbioru upomnienia lub po okresie awizowania zostanie mu zwrócona niepodjęta przesyłka zawierająca upomnienie.
    Dyrektor może również doręczyć upomnienie bezpośrednio rodzicom w siedzibie przedszkola za potwierdzeniem odbioru. 
  1. Po upływie 7 dni od otrzymania zwrotnego potwierdzenia odbioru upomnienia lub po zwrocie niepodjętej przesyłki zawierającej upomnienie dyrektor zobowiązany jest do uzyskania informacji od MCOO czy opłata została uiszczona przez zobowiązanego.
  1. Jeżeli po upływie ww terminu zobowiązany nie dokona wpłaty zaległości wraz z kosztami upomnienia dyrektor jest zobowiązany do wystawienia tytułu wykonawczego i skierowania go wraz z wnioskiem oraz dowodami doręczenia upomnienia organowi egzekucyjnemu, tj. do Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Urzędu Miasta Krakowa.
 

    

Konto Bankowe do opłat za Przedszkole

16 września

Obowiązujący numer konta:

25 1020 2892 0000 5802  0590 5361

Dokonując opłaty za przedszkole należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę,

do której uczęszcza!

Wicedyrektor Iwona Mildner

 

 

Obowiązujące od września 2019r. opłaty za wyżywienie

13 sierpnia

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 177 w Krakowie informuje, iż od września 2019 r. będzie obowiązywać dzienna stawka żywieniowa w kwocie 7,40 zł (za trzy posiłki), w tym:

 

śniadanie- 1,85 zł

obiad- 3,70 zł

podwieczorek- 1,85 zł

 

 

Elżbieta Piwowarczyk

Konto Rady Rodziców

6 grudnia

Przypominamy numer konta bankowego Rady Rodziców

50 1020 2906 0000 1402 0014 0228

Dokonując wpłaty na konto  należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz grupę,

do której uczęszcza!

Przypomnienie

8 listopada

Kraków, 21 CZERWIEC 2018


Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci korzystających

z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach w Krakowie


1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 52 ust. 15 ww. ustawy - Dz.U. z 2017 poz. 2203).
Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków stanowiły świadczenia pieniężne będące przedmiotem stosunków cywilnoprawnych (z rodzicami/opiekunami prawnymi była zawierana umowa). Natomiast obecnie są to już świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podstaw do ich określania w umowach cywilnoprawnych zawieranych z rodzicami. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje w drodze uchwały rady gminy - w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu zorganem prowadzącym.
Na mocy ww. przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:
1) korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czas
pobytu dziecka, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę korzystania. Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,50 zł. Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0 zł. Opłat za korzystanie z przedszkola nie wnoszą rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu zorganizowanym w zakładzie opieki zdrowotnej.
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów
ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
Dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz liczby spożytych posiłków i przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu stosowny rachunek.
Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.
W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności oraz uregulowanie ewentualnych zaległości.
Urząd Miasta Krakowa WYDZIAŁ EDUKACJI tel. +48 12 616 52 00, fax +48 12 616 5201, ek.umk@um.krakow.pl 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18 www.krakow.pl