1% dla przedszkola

KRS 0000052078 z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

15 września

Zgodnie z Uchwałą Nr XCVII/2509/18 z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków wysokość opłaty za świadczenia poza czasem 5 godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą godzinę.
Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz  rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” stawka za każdą godzinę wynosi 0,50 groszy.
Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa wyżej wynosi 0 zł.
Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  ponoszą jedynie opłatę za korzystnie przez dziecko z wyżywienia.

 

NUMER KONTA BANKOWEGO do opłat za przedszkole:

25 1020 2892 0000 5802  0590 5361

Przypominamy, iż odpłatności z tytułu korzystania przez dzieci z miejskich placówek oświatowych są pobierane „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia. W praktyce oznacza to, iż opłata za miesiąc wrzesień będzie naliczana i pobierana w październiku. Wysokość należnych opłat będzie ustalana przez przedszkole do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. W tym terminie przedszkole informuje także o wysokości należnych opłat w formie listy z odpłatnością umieszczaną w holu przedszkola. Numery na liście (zmienione w stosunku do ubiegłego roku),  przypisane poszczególnym dzieciom będą obowiązywać przez cały rok szkolny 2017/2018.  Opłatę za przedszkole należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. Przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych.

 

Po uiszczeniu opłaty w każdym miesiącu należy dowód wpłaty dostarczyć do kancelarii przedszkola lub przesłać drogą mailową.

Rodzice dokonujący wpłaty w formie stałego zlecenia w banku lub przez Internet proszeni są o dokonywanie wpłat na poniższe konto:

MCOO Kraków , 31-831 Kraków ul. Fatimska 8

Samorządowe Przedszkole nr 177

os Kombatantów 13

31-630 Kraków

Prosimy o podawanie informacji za jakie dziecko (imię i nazwisko) dokonywana jest wpłata.

 

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2018/2019  wynosi 7,00 zł w tym:

  • 7,00 zł- 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
  • 5,25 zł- 2 posiłki (śniadanie, obiad lub obiad i podwieczorek)
  • 3,50 zł- (obiad)

1,75 zł- (śniadania lub podwieczorek)

Wicedyrektor Iwona Mildner

 
Uwaga Rodzice !

3 lipca

Kraków, 21 CZERWIEC 2018


Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci korzystających

z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach w Krakowie


1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 52 ust. 15 ww. ustawy - Dz.U. z 2017 poz. 2203).
Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków stanowiły świadczenia pieniężne będące przedmiotem stosunków cywilnoprawnych (z rodzicami/opiekunami prawnymi była zawierana umowa). Natomiast obecnie są to już świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podstaw do ich określania w umowach cywilnoprawnych zawieranych z rodzicami. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje w drodze uchwały rady gminy - w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu zorganem prowadzącym.
Na mocy ww. przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:
1) korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czas
pobytu dziecka, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę korzystania. Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,50 zł. Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0 zł. Opłat za korzystanie z przedszkola nie wnoszą rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu zorganizowanym w zakładzie opieki zdrowotnej.
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów
ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
Dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz liczby spożytych posiłków i przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu stosowny rachunek.
Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.
W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności oraz uregulowanie ewentualnych zaległości.
Urząd Miasta Krakowa WYDZIAŁ EDUKACJI tel. +48 12 616 52 00, fax +48 12 616 5201, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18 www.krakow.pl

 
Informacja dla Rodziców

6 czerwca

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie informuje, iż opłatę za dyżur wakacyjny organizowany w miesiącu lipcu należy uiścić do końca czerwca 2018 r.

Potwierdzenia wpłat prosimy przesyłać drogą mailową.

Dyrektor Elżbieta Piwowarczyk

 
OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2017 r. Prezydenta Miasta Krakowa (znak: BS-06.300.19.2017) uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 września bieżącego roku  odpłatności z tytułu korzystania przez dzieci z miejskich placówek oświatowych będą pobierane „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia. W praktyce oznacza to, iż opłata za miesiąc wrzesień będzie naliczana i pobierana w październiku. Wysokość należnych opłat będzie ustalana przez przedszkole do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. W tym terminie przedszkole informuje także o wysokości należnych opłat w formie listy z odpłatnością umieszczaną w holu przedszkola. Numery na liście (zmienione w stosunku do ubiegłego roku),  przypisane poszczególnym dzieciom będą obowiązywać przez cały rok szkolny 2017/2018.  Opłatę za przedszkole należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. Przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych.

NUMER KONTA BANKOWEGO do opłat za przedszkole:

25 1020 2892 0000 5802  0590 5361

Po uiszczeniu opłaty w każdym miesiącu należy dowód wpłaty dostarczyć do przedszkola / w szatni znajduje się odpowiednie pudełko/.

Rodzice dokonujący wpłaty w formie stałego zlecenia w banku lub przez Internet proszeni są o dokonywanie wpłat na poniższe konto:

MCOO Kraków , 31-831 Kraków ul. Fatimska 8

Samorządowe Przedszkole nr 177

os Kombatantów 13

31-630 Kraków

Prosimy o podawanie informacji za jakie dziecko (imię i nazwisko) dokonywana jest wpłata.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr L XII/1374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków -wysokość opłaty za świadczenia poza czasem 5 godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą godzinę.  Dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ wprowadzono stawkę 0,50 zł

Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  ponoszą jedynie opłatę za korzystnie przez dziecko z wyżywienia.

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 6,80 zł w tym:

  • 6,80 zł- 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
  • 5,10 zł- 2 posiłki (śniadanie, obiad)
  • 3,40 zł- (obiad)
  • 1,70 zł- (śniadania lub podwieczorek)

 

 


 
KONTO RADY RODZCÓW

Odpowiadając na prośby rodziców, zamieszczamy numer konta bankowego Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 177:


50 1020 2906 0000 1402 0014 0228

 
Prosimy o zapoznanie się z ofertą ubezpieczeniową

 

UBEZPIECZENIE DZIECI SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLA NR 177 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KRAKOWIE

ROK SZKOLNY 2017/2018

Ubezpieczenie zawarto w ERGO HESTIA STU SA POLISA

Likwidacja szkód:

Biuro Ubezpieczeń BONUS Sosnowiec, Aleja Mireckiego 15

Suma ubezpieczenia: 12 000zł Składka: 30,- zł

Ubezpieczenie zawarte w wariancie II, bezkomisyjnym, system świadczeń zryczałtowanych, wysokość świadczenia ustalana wg Załącznika nr 1, 2, 3 i 4 do oferty Ubezpieczenia NNW w pakiecie HESTIA Biznes na rok szkolny 2017/2018. Za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.

Zakres świadczeń

1. w przypadku śmierci w wyniku NNW lub sepsy 100% sumy ubezp.

2. trwałe i całkowite inwalidztwo 200% sumy ubezp.

3. utrata ostrości widzenia lub uszkodzenie słuchu do 100% sumy ubezp.

4. uszkodzenie narządów wewnętrznych do 100% sumy ubezp.

5. częściowe inwalidztwo, złamania, zwichnięcia, skręcenia do 100% sumy ubezp.

6. urazy powodujące powstanie blizn, oparzenia, odmrożenia do 100% sumy ubezp.

7. powikłania powypadkowe do 20% sumy ubezp.

8. stłuczenie lub wstrząśnienie mózgu do 10% sumy ubezp.

9. zatrucia gazami 5% sumy ubezp.

10. następstwa zawału serca, udaru mózgu, padaczki lub epilepsji do 100% sumy ubezp.

11. zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, ortopedycznych, protez do 25% sumy ubezp.

12. odbudowa stomatologiczna zębów - do 500,-zł/ząb, do 16.000 zł.

13. zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 30% sumy ubezp.

14. świadczenie za 7 dni leczenia szpitalnego w NNW bez uszczerbku 3% sumy ubezp.

15. świadczenie za 22 dni leczenia ambulatoryjnego w NNW bez uszczerbku 1% sumy ubezp.

16. świadczenie za NNW bez trwałego uszczerbku 50,-zł.

17. Assistance powypadkowe jn. do 2.000,-zł.

18. zwrot kosztów leczenia w NNW; w tym kosztów rehabilitacji do 800,- zł. do 20% sumy ubezp.

20. dzienne świadczenie szpitalne chorobowe 40 zł./dzień do 1 200 zł.

Assistance powypadkowe w Polsce obejmuje:

- 2 wizyty lekarskie

- 2 wizyty pielęgniarki

- dowóz leków i sprzętu medycznego 2 razy

- transport medyczny 2 razy

- pomoc psychologa 2 razy

- rehabilitacja fizykoterapeuty 2 razy

- sprzęt rehabilitacyjny 1 raz

- korepetycje 5 razy

- opieka nad dzieckiem 8 godzin

- telefoniczna pomoc informacyjna.

Skorzystanie z usługi Assistance po telefonicznym uzgodnieniu z Centrum Alarmowym ERGO HESTIA tel. 801 107 107 lub 58 555 55 55.

Ubezpieczenie jest zawarte na okres roczny od 01.09.2017r. do 31.08.2018r (obejmuje również wakacje).

Uczniowie uprawiający sport wyczynowy w ramach klubów i sekcji sportowych są objęci uchronną ubezpieczeniową bez dodatkowej składki w ramach zawartej umowy ubezpieczenia.

Druki: Zgłoszenia wypadku, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Klauzuli Assistance dostępne w Szkole .

 
Strona 1 z 2