1% dla przedszkola

KRS 0000052078 z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2017 r. Prezydenta Miasta Krakowa (znak: BS-06.300.19.2017) uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 września bieżącego roku  odpłatności z tytułu korzystania przez dzieci z miejskich placówek oświatowych będą pobierane „z dołu”, co oznacza pobieranie opłat za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w danym miesiącu, w tym także z tytułu wyżywienia. W praktyce oznacza to, iż opłata za miesiąc wrzesień będzie naliczana i pobierana w październiku. Wysokość należnych opłat będzie ustalana przez przedszkole do 5 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. W tym terminie przedszkole informuje także o wysokości należnych opłat w formie listy z odpłatnością umieszczaną w holu przedszkola. Numery na liście (zmienione w stosunku do ubiegłego roku),  przypisane poszczególnym dzieciom będą obowiązywać przez cały rok szkolny 2017/2018.  Opłatę za przedszkole należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. Przekroczenie tego terminu skutkuje naliczaniem odsetek ustawowych.

NUMER KONTA BANKOWEGO do opłat za przedszkole:

25 1020 2892 0000 5802  0590 5361

Po uiszczeniu opłaty w każdym miesiącu należy dowód wpłaty dostarczyć do przedszkola / w szatni znajduje się odpowiednie pudełko/.

Rodzice dokonujący wpłaty w formie stałego zlecenia w banku lub przez Internet proszeni są o dokonywanie wpłat na poniższe konto:

MCOO Kraków , 31-831 Kraków ul. Fatimska 8

Samorządowe Przedszkole nr 177

os Kombatantów 13

31-630 Kraków

Prosimy o podawanie informacji za jakie dziecko (imię i nazwisko) dokonywana jest wpłata.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr L XII/1374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków -wysokość opłaty za świadczenia poza czasem 5 godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł za każdą godzinę.  Dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ wprowadzono stawkę 0,50 zł

Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  ponoszą jedynie opłatę za korzystnie przez dziecko z wyżywienia.

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 6,80 zł w tym:

  • 6,80 zł- 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
  • 5,10 zł- 2 posiłki (śniadanie, obiad)
  • 3,40 zł- (obiad)
  • 1,70 zł- (śniadania lub podwieczorek)

 

 


 
KONTO RADY RODZCÓW

Odpowiadając na prośby rodziców, zamieszczamy numer konta bankowego Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola nr 177:


50 1020 2906 0000 1402 0014 0228

 
Prosimy o zapoznanie się z ofertą ubezpieczeniową

 

UBEZPIECZENIE DZIECI SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLA NR 177 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W KRAKOWIE

ROK SZKOLNY 2017/2018

Ubezpieczenie zawarto w ERGO HESTIA STU SA POLISA

Likwidacja szkód:

Biuro Ubezpieczeń BONUS Sosnowiec, Aleja Mireckiego 15

Suma ubezpieczenia: 12 000zł Składka: 30,- zł

Ubezpieczenie zawarte w wariancie II, bezkomisyjnym, system świadczeń zryczałtowanych, wysokość świadczenia ustalana wg Załącznika nr 1, 2, 3 i 4 do oferty Ubezpieczenia NNW w pakiecie HESTIA Biznes na rok szkolny 2017/2018. Za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.

Zakres świadczeń

1. w przypadku śmierci w wyniku NNW lub sepsy 100% sumy ubezp.

2. trwałe i całkowite inwalidztwo 200% sumy ubezp.

3. utrata ostrości widzenia lub uszkodzenie słuchu do 100% sumy ubezp.

4. uszkodzenie narządów wewnętrznych do 100% sumy ubezp.

5. częściowe inwalidztwo, złamania, zwichnięcia, skręcenia do 100% sumy ubezp.

6. urazy powodujące powstanie blizn, oparzenia, odmrożenia do 100% sumy ubezp.

7. powikłania powypadkowe do 20% sumy ubezp.

8. stłuczenie lub wstrząśnienie mózgu do 10% sumy ubezp.

9. zatrucia gazami 5% sumy ubezp.

10. następstwa zawału serca, udaru mózgu, padaczki lub epilepsji do 100% sumy ubezp.

11. zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, ortopedycznych, protez do 25% sumy ubezp.

12. odbudowa stomatologiczna zębów - do 500,-zł/ząb, do 16.000 zł.

13. zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 30% sumy ubezp.

14. świadczenie za 7 dni leczenia szpitalnego w NNW bez uszczerbku 3% sumy ubezp.

15. świadczenie za 22 dni leczenia ambulatoryjnego w NNW bez uszczerbku 1% sumy ubezp.

16. świadczenie za NNW bez trwałego uszczerbku 50,-zł.

17. Assistance powypadkowe jn. do 2.000,-zł.

18. zwrot kosztów leczenia w NNW; w tym kosztów rehabilitacji do 800,- zł. do 20% sumy ubezp.

20. dzienne świadczenie szpitalne chorobowe 40 zł./dzień do 1 200 zł.

Assistance powypadkowe w Polsce obejmuje:

- 2 wizyty lekarskie

- 2 wizyty pielęgniarki

- dowóz leków i sprzętu medycznego 2 razy

- transport medyczny 2 razy

- pomoc psychologa 2 razy

- rehabilitacja fizykoterapeuty 2 razy

- sprzęt rehabilitacyjny 1 raz

- korepetycje 5 razy

- opieka nad dzieckiem 8 godzin

- telefoniczna pomoc informacyjna.

Skorzystanie z usługi Assistance po telefonicznym uzgodnieniu z Centrum Alarmowym ERGO HESTIA tel. 801 107 107 lub 58 555 55 55.

Ubezpieczenie jest zawarte na okres roczny od 01.09.2017r. do 31.08.2018r (obejmuje również wakacje).

Uczniowie uprawiający sport wyczynowy w ramach klubów i sekcji sportowych są objęci uchronną ubezpieczeniową bez dodatkowej składki w ramach zawartej umowy ubezpieczenia.

Druki: Zgłoszenia wypadku, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Klauzuli Assistance dostępne w Szkole .

 
Uwaga Rodzice dzieci 6 letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

19 lutego

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostaje możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli objęci zostaną subwencją oświatową.

W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), ponoszą jedynie opłaty za korzystnie przez dziecko z wyżywienia.

Dyrektor Elżbieta Piwowarczyk


 
Nowy numer rachunku bankowego obowiązujący od 01.01.2016

DRODZY  RODZICE
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 177 w Krakowie informuje, iż w dniu 4 grudnia 2015 r. została podpisana umowa o prowadzenie rachunków bankowych z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną (PKO BP). W związku z powyższym od 01.01.2016 r. obowiązuje Nowy Numer Rachunku Bankowego, na który należy dokonywać opłaty za przedszkole.

Nowy numer rachunku: 25 1020 2892 0000 5802  0590 5361

 
Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2016/2017

4 września

Zgodnie z art. 1 ust.4, lit. g, h ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz. U. z 2013 r., nr 0, poz. 827, wysokość opłaty za korzystanie z usług samorządowego przedszkola w Krakowie za świadczenia poza czasem 5 godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 1 zł. za każdą godzinę. Dla dzieci z rodzin wielodzietnych objętych Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ wprowadzono stawkę 0,50 zł.
Miesięczna opłata za świadczenia wyliczana jest jako iloczyn (stawka godzinowa 1 zł.,  zadeklarowana w umowie liczba godzin oraz liczba dni roboczych w danym miesiącu). Opłata za żywienie obliczana jest zgodnie z podpisaną umową jako iloczyn (stawka żywieniowa i liczba dni roboczych w danym miesiącu).

Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 6,60zł w tym:

  • 6,60 zł- 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)
  • 4,95 zł- 2 posiłki (śniadanie, obiad)
  • 3,30 zł- (obiad)
  • 1,65 zł- (śniadania lub podwieczorek)

OPŁATĘ  ZA KORZYSTANIE Z USŁUG SAMORZĄDOWEGO  PRZEDSZKOLA NR 177 W KRAKOWIE  DOKONUJEMY DO
10 KAŻDEGO MIESIĄCA

PROSIMY O OPŁATĘ ZA PRZEDSZKOLE DO 10-tego KAŻDEGO MIESIĄCA
Po uiszczeniu opłaty w każdym miesiącu należy dowód wpłaty dostarczyć do przedszkola / w szatni znajduje się odpowiednie pudełko.

Rodzice dokonujący wpłaty w formie stałego zlecenia w banku lub przez internet proszeni są o dokonywanie wpłat na konto:

Z.E.O. Kraków , 31-831 Kraków
ul. Fatimska 8
Samorządowe Przedszkole nr 177
os Kombatantów 13
31-630 Kraków

 
Strona 1 z 2