1% dla przedszkola

KRS 0000052078 z zaznaczeniem "Samorządowe Przedszkole nr 177, Kraków"

Uwaga Rodzice !

3 lipca

Kraków, 21 CZERWIEC 2018


Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci korzystających

z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach w Krakowie


1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 52 ust. 15 ww. ustawy - Dz.U. z 2017 poz. 2203).
Do tej pory należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków stanowiły świadczenia pieniężne będące przedmiotem stosunków cywilnoprawnych (z rodzicami/opiekunami prawnymi była zawierana umowa). Natomiast obecnie są to już świadczenia pieniężne wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Zmiana charakteru opłat oznacza, że nie ma już podstaw do ich określania w umowach cywilnoprawnych zawieranych z rodzicami. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje w drodze uchwały rady gminy - w Gminie Miejskiej Kraków obowiązuje uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Natomiast wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu zorganem prowadzącym.
Na mocy ww. przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za:
1) korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czas
pobytu dziecka, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę korzystania. Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,50 zł. Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0 zł. Opłat za korzystanie z przedszkola nie wnoszą rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu zorganizowanym w zakładzie opieki zdrowotnej.
2) wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów
ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
Dyrektor przedszkola, w drodze czynności materialno-technicznych, dokonuje stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało w danym miesiącu z wychowania przedszkolnego oraz liczby spożytych posiłków i przedstawia rodzicowi/opiekunowi prawnemu stosowny rachunek.
Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.
W związku z powyższym bardzo proszę o terminowe uiszczanie należności oraz uregulowanie ewentualnych zaległości.
Urząd Miasta Krakowa WYDZIAŁ EDUKACJI tel. +48 12 616 52 00, fax +48 12 616 5201, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18 www.krakow.pl

 
Szanowni Państwo

25 czerwca

Od 1 lipca 2018 roku można  złożyć  przez Internet wnioski o świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenie dobry start (300+). Szczegóły www.sprawyspoleczne.krakow.pl

Dyrektor Elżbieta Piwowarczyk


 
Uwaga Rodzice !

 
Zaproszenie na adaptacje

15 czerwca

Serdecznie zapraszamy przyszłych przedszkolaków wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się w kolejne środy: 20 i 27 czerwca br. od godz. 16 do 17. Prosimy o przyniesienie obuwia zamiennego. W najbliższą środę planujemy spotkanie w ogrodzie, jeśli pozwoli na to pogoda. W przeciwnym razie spotkamy się w salach zabaw.

Monika Siwek, Kinga Bołoz

 
Piknik Sportowy

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»